Συνεργεία - Αυτοκινήτων - ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ ΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ