Υπηρεσίες - Τμήμα Τεχν. Ελέγχου Οχημάτων (Μακροχώρι)